« terug naar vorige pagina

Over de praktijk

Anoek Muller

Ik ben een geboren en getogen Tukker. Samen met mijn man en onze drie zoons wonen wij in Enschede. Naast ons gezin en het werk doe ik aan ‘boot camp’ en trek ik er graag op uit, zowel op hardloopschoenen als op wandel/bergschoenen.
Voor de start van mijn studie geneeskunde heb ik een jaar psychologie gestudeerd. Net als Mark heb ik in Groningen gestudeerd. Tijdens de studie heb ik een aantal stages in het buitenland gedaan (Zuid-Afrika en Oeganda). Als basisarts ben ik werkzaam geweest zowel in het MST als binnen het ZGT. Van het werk als huisarts krijg ik veel energie. Het blijft voor mij een uitdagend en prachtig vak.

2014 – 2017 Huisartsopleiding, VU Amsterdam

2012 – 2014 Arts (niet in opleiding) chirurgie, SEH, intensive care en interne geneeskunde

2005 – 2012 Geneeskunde, universiteit Groningen, verdieping kindergeneeskunde

2004 – 2005 Bachelor Psychologie, universiteit Enschede

Mark Busscher

Ik ben geboren en opgegroeid in Geesteren. Na mijn studie in Groningen en Enschede ben ik daar weer komen wonen met mijn vrouw. Wij zijn de trotse ouders van een zoon en een dochter. In mijn vrije tijd ga ik graag een rondje hardlopen of racefietsen.

Ik ben na enkele jaren werken in het ziekenhuis erg blij dat ik gekozen heb voor het huisartsenvak. Zowel op medisch als op menselijk vlak ben ik nog nooit zo uitgedaagd dan nu. Geen dag is hetzelfde en ik vind het een voorrecht om zo’n mooi vak uit te mogen oefenen met mijn collega Anoek Muller.  

2014 – 2016    Huisartsopleiding, VU Amsterdam

2011 – 2014    Arts (niet in opleiding) chirurgie (MST), SEH en interne geneeskunde (ZGT) en verpleeghuis (De Posten, Enschede).

2004 – 2010    Geneeskunde (Cum Laude), universiteit Groningen, verdieping chirurgie.

Missie en visie:

Organisatie

Een huisarts heb je vaak voor langere tijd en deze kent zijn / haar patiënten daardoor meestal erg goed. Niet alleen op medisch gebied, maar juist ook op psychisch en sociaal vlak. Dit geeft een voorsprong voor zowel arts, maar nog veel belangrijker, ook voor de patiënt. In principe heeft iedere patiënt, of het liefst elk gezin, zijn eigen huisarts zodat de continuïteit wordt bewaakt en patiënten weten welke dokter van hen is. Tijdens afwezigheid van de eigen huisarts wordt er gezorgd voor goede waarneming die op korte termijn bekijkt wat er gedaan moet worden. Langlopende problemen worden zoveel mogelijk bij dezelfde, je eigen, huisarts gehouden.

De huisartsenzorg is een vorm van publieke dienstverlening. Het is logisch dat allerlei organisatorische zaken zoals bijvoorbeeld spreekuurtijden, belafspraken, afspraken voor visites, recepten voorschrijven en herhalen enz. zoveel mogelijk wordt afgestemd op de behoeften van de patiënt:

 • Laagdrempelig: een afspraak moet binnen 2 werkdagen gemaakt kunnen worden. Spoedafspraken of visites worden uiteraard eerder gepland.
 • Meerdere klachten kunnen besproken worden tijdens hetzelfde consult, mits dit van tevoren wordt aangegeven. Er wordt dan extra tijd ingepland.
 • Goede bereikbaarheid: Zowel telefonisch als ook digitaal, in de toekomst met de mogelijkheid tot het online maken van afspraken en het vragen om een herhaalrecept. Tevens zijn er duidelijke afspraken over vervanging wanneer de praktijk gesloten is.
 • Een huisarts wil met zijn praktijk graag dichtbij zijn patiënt zitten. Dit waarborgt de veiligheid o.a. bij spoedvisites. Wanneer patiënten verhuizen naar een woonplaats elders dan de plaats waar de praktijk is gevestigd, worden zij verzocht om een andere huisarts te zoeken in hun nieuwe woonplaats.

Een goede huisarts werkt veel samen. Niet alleen binnen de praktijk met alle verschillende werknemers, maar ook met andere huisartsen, andere eerstelijns zorgverleners (bijvoorbeeld fysiotherapeuten, psychologen, podotherapeuten enz), apotheek en specialisten in het ziekenhuis. Op deze manier is de huisarts de spil in de eerstelijns zorg.

 • Verantwoordelijkheid: de huisarts is eindverantwoordelijk voor alle zorg die door de praktijk wordt geleverd. Assistentes en praktijkondersteuners hebben hun eigen verantwoordelijkheid en er wordt zorg geleverd door een heel team. Toch blijft de huisarts eindverantwoordelijk voor alle zorg.
 • Alle eerstelijnszorg verleners en apothekers waarmee er wordt samen gewerkt zijn bekend binnen de praktijk en uiteraard bij de huisarts, zodat overleg en samenwerking gemakkelijk en drempelloos plaats vindt. Ook een duidelijke verwijzing en terugrapportage zijn hierin belangrijk. Structurele afspraken hierover en overlegmomenten dragen hieraan bij.
 • Deze persoonlijke samenwerking is ook een grote meerwaarde tussen 1e en 2e Lijn zodat de scheidslijn tussen beiden zoveel mogelijk vervaagd. Behandeling en communicatie sluiten dan juist goed op elkaar aan.

Kwaliteit

Van gezondheidszorg wordt verwacht dat deze inhoudelijk goed is en op een veilige manier wordt geleverd. Om dit te bereiken zijn een goede en constante (bij)scholing van alle werknemers in de praktijk. Tevens helpt een open en kritische houding en sfeer in de praktijk om elkaar scherp te houden.

Huisarts

 • Geneeskundige kennis wordt bijgehouden door de (verplichte) nascholing.
 • Het heeft de voorkeur dat een huisarts zich specialiseert in vakgebieden waarin hij of zij zich bovengemiddeld bekwaam voelt. Dit geldt vooral wanneer meerdere huisartsen dicht bij elkaar samenwerken. 
 • Een huisarts in opleiding zorgt automatisch voor vernieuwende inzichten. Daarnaast is het erg belangrijk dat opgedane kennis door wordt gegeven aan een nieuwe generatie huisartsen. In de toekomst willen we graag een opleidingspraktijk worden.
 • Er wordt reguliere geneeskunde bedreven. Alternatieve geneeskunde wordt niet afgeraden, tenzij wordt vermoed dat deze schadelijk kan zijn voor de patiënt.
 • Er is geen directe band met de farmaceutische industrie. Zo komen er bijvoorbeeld geen artsenbezoekers.
 • Er wordt niet alleen gekeken naar de klacht op zich, maar de klacht wordt in de context van de patiënt geplaatst. Dit wordt ook wel de holistische benadering genoemd. Op deze manier proberen we geneeskunst “op maat” te bedrijven.
 • Voorkomen is beter dan genezen. Er is altijd aandacht voor life style gericht op positieve gezondheid. Dit behelst niet alleen de lichamelijke aspecten, maar ook de psychosociale gezondheid.
 • Er wordt goed overwogen of een onderzoek dan wel behandeling noodzakelijk is en of deze bijdraagt aan de gezondheid of kwaliteit van leven. Deze afweging wordt samengemaakt met patiënt en arts, zodat beiden zich hierin kunnen vinden. Respect voor elkaar is hiervoor noodzakelijk.

Assistente / Praktijkondersteuner (POH)

 • Kennis blijft op peil door continue (bij)scholing. Dit zorgt voor een goede professionaliteit.
 • Ook voor assistentes en POH’s geldt dat het de voorkeur heeft dat ze zich op bepaalde gebieden specialiseren. Dit kan zowel op medisch inhoudelijk als op organisatorisch gebied.
 • Er wordt zorgvuldig gewerkt, waarbij goed wordt gekeken naar eigen verantwoordelijkheid en wanneer deze ophoudt. Wanneer deze ophoudt, wordt op adequate wijze gereageerd door bijvoorbeeld het vragen van hulp of met de huisarts te overleggen.
 • Patiënten ervaren de mate van gastvrijheid door hoe ze benaderd worden door al het personeel. Daarom is het belangrijk voor iedereen om vriendelijk, belangstellend en hulpvaardig te zijn.

Patiënt

 • Zoals reeds besproken staan patiënten centraal in de huisartsenpraktijk. Dit houdt in dat er veel om hen draait en voor hen georganiseerd wordt. Een duidelijke mening en eigen kijk op zaken, ook wel autonomie genoemd, worden ten zeerste gewaardeerd mits deze met respect wordt gecommuniceerd. Bij deze autonomie hoort vanzelfsprekend ook een eigen verantwoordelijkheid.
 • Patiënten zijn ten eerste zelf verantwoordelijk voor hun eigen gezondheid. Hierbij behoort alle vrijheid om zelf keuzes te maken. Dit uit zich in bepaalde leefgewoontes, ook wel lifestyle genoemd. Uiteraard willen wij en iedereen in de praktijk graag een adviserende, begeleidende en coachende rol hierin spelen.
 • Er wordt altijd een bepaalde mate van zelfzorg en zelfredzaamheid gestimuleerd. Afhankelijkheid van hulpverleners wordt zoveel mogelijk voorkomen.
 • Verwijzingen naar hulpverleners in zowel eerste- als tweedelijn gaan in goed overleg met patiënt en arts.
 • Het innemen en op tijd bestellen van medicijnen is de verantwoordelijkheid van de patiënt. Ook bij het niet gebruiken van voorgeschreven medicatie, is het belangrijk om dit wel te melden.
 • Patiënten dienen zelf te bellen voor uitslagen van onderzoeken. Uiteraard neemt de praktijk eerder contact op bij sterk afwijkende uitslagen.
 • Nieuwe patiënten in de praktijk worden altijd uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek.

Bijzonderheden:

Palliatieve zorg

Goede zorg rondom het levenseinde behoort tot één van de kernkwaliteiten van de huisarts. Juist als gezinsarts ken je patiënten en hun familie vaker beter en langer dan ieder andere arts. Bovendien willen de meeste mensen thuis sterven waardoor hun huisarts vanzelf de hoofdbehandelaar wordt tijdens het laatste deel van hun leven. Mensen, zowel diegenen die gaan sterven als familie, zijn erg kwetsbaar in deze fase. Wanneer palliatieve zorg goed wordt gegeven, zijn patiënten en familie vaak erg dankbaar en dat geeft je als huisarts veel voldoening.

 • Wij hebben geen principiële bezwaren tegen euthanasie. Uiteraard worden de wettelijke voorwaarden aangehouden en volgen er meerdere gesprekken met patiënt, eventuele familie en arts.
 • Als huisarts proberen we persoonlijk betrokken te zijn, mits patiënten dat wensen, bij de vele overwegingen, beslissingen en de behandeling dan wel symptoomverlichting rondom het levenseinde. Dat houdt in dat een proactieve houding en 24/7 bereikbaarheid in de laatste fase voor ons vanzelfsprekend zijn. Dit gaat altijd in overleg met de patiënt en/of familie.

Overig

Wij hebben geen principiële bezwaren tegen abortus. Het is belangrijk dat er goed wordt nagedacht en gesproken over deze moeilijke en definitieve keuze. Wij begeleiden hierin graag